Regulamin Sklepu ToBilet
REGULAMIN serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.bilety.posir.poznan.pl
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu www.tobilet.pl, zwanego dalej „Serwisem”, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 362 346 000,00 PLN, zwane dalej „TOBILET.PL”.

2. Serwis jest prowadzony przez TOBILET.PL w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów wstępu, zwanych dalej: „Biletami” rozumianych jako odpłatne prawo wejścia na obiekty sportowe np. baseny, lodowiska, korty tenisowe, boiska, zwane dalej „Obiektami”.

3. Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży Biletów na Obiekty poprzez Serwis oraz stacjonarne punkty sprzedaży TOBILET.PL. TOBILET.PL zastrzega, że regulaminy innych Organizatorów regulaminy poszczególnych Obiektów, bądź regulaminy innych sprzedawców na Obiekty zarządzane przez Właścicieli lub Zarządzających Obiektami, zwanymi dalej „Zarządzającymi” mogą określać dodatkowe prawa i obowiązki Klienta niewymienione w Regulaminie.

4. Za pośrednictwem Serwisu TOBILET.PL świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. sprzedaż Biletów na Obiekty,
  2. przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży Biletów,
  3. prezentowanie Użytkownikom Serwisu dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu.

 

5. TOBILET.PL świadczy wymienione powyżej usługi drogą elektroniczną konsumentom, osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową zwanymi dalej „Użytkownikami Serwisu”.

6. TOBILET.PL może sprzedawać Bilety na Obiekty za pośrednictwem Serwisu oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży TOBILET.PL. Bilety zakupione w stacjonarnych punktach sprzedaży TOBILET.PL uważa się za nabyte w momencie ich opłacenia w punkcie sprzedaży.

7. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z TOBILET.PL telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: info@tobilet.pl. Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

8. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy sprzedaży Biletów na Obiekty za pośrednictwem Serwisu nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się według cennika operatora.

9. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Obiektach, zdjęć i opisów dotyczących Obiektów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez TOBILET.PL lub Zarządzających Obiektami lub przysługują TOBILET.PL lub Zarządzającym Obiektami.

10. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 9 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.

11. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 9, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez odpowiednio TOBILET.PL lub Zarządzających Obiektami.

§ 2

Warunki świadczenia usług

1. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakupu Biletu bez opcji zakładania konta w serwisie.

3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. TOBILET.PL informuje, że Zarządzający Obiektami bądź inni niż TOBILET.PL bezpośredni sprzedawcy Biletów na Obiekty mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w Regulaminie, w tym stosować indywidualne regulaminy Obiektów.

§ 3

Sprzedaż Biletów

1. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez TOBILET.PL płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z TOBILET.PL umową na odległość TOBILET.PL przedstawia Użytkownikom Serwisu do zapoznania i akceptacji Regulamin, w szczególności informuje ich o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Użytkownik Serwisu, który po wyborze Obiektu z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybrał opcję „Kup bilet” w celu otrzymania Biletu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności (np. payu.pl) na rzecz TOBILET.PL.

3. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

4. Użytkownik Serwisu po dokonaniu wyboru Obiektu z listy dostępnej w Serwisie wybiera kategorię, rodzaj i liczbę Biletów.

5. W zależności od Wydarzenia w sprzedaży mogą być dostępne Bilety w różnych kategoriach cenowych. Na wybrane Obiekty dostępne są również Bilety ulgowe, Bilety rodzinne czy Bilety specjalne. Takie Bilety są udostępniane na dany Obiekt w zależności od decyzji Zarządzających Obiektem. O cenach Biletów na Obiekt decyduje Zarządzający Obiektem. TOBILET.PL jedynie pośredniczy w ich sprzedaży.

6. W przypadku biletów na konkretny Obiekt zamieszczony w Serwisie opis obiektu czy zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących w obiekcie udziela Zarządzający Obiektem. TOBILET.PL nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Użytkownika Serwisu wynikające ze specyfiki wybranego Obiektu.

7. Po wyborze dokonaniu wyboru Biletów Użytkownik Serwisu wypełnia formularz z danymi identyfikacyjnymi, a następnie wybiera preferowaną metodę płatności.

8. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody płatności oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.

9. Użytkownik Serwisu wybierając metodę płatności potwierdza to klikając przycisk („Kup”), co oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość i jednoczesną rezerwację Biletu na Wydarzenie. Po kliknięciu Użytkownik Serwisu zostaje przekierowany na stronę operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.

10. TOBILET.PL przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności wraz Biletem, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności. TOBILET.PL przesyła także, na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail, ale w osobnej wiadomości e-mail, fakturę, jeśli Użytkownik Serwisu zamówił fakturę w procesie zakupu biletu.

11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: info@tobilet.pl.

12. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji człowieka. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

13. Wszelkie należności są rozliczane przez TOBILET.PL w walucie polskiej (PLN).

14. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone TOBILET.PL na adres e-mail: info@tobilet.pl.pl przed wykonaniem usługi przez TOBILET.PL oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy sprzedaży Biletu i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez TOBILET.PL.

§ 4

Bilety na Obiekty

1. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Obiekt lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.

2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na Bilecie (tj. imię i nazwisko, rodzaj obiektu, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.

3. Bilet posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na Obiekt.

4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez TOBILET.PL za nieważny.

5. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany albo w przypadku Biletów imiennych udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na Bilecie imiennym. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do uznania Biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na Bilecie imiennym.

6. W trakcie trwania sprzedaży Biletów na dany Obiekt pula Biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne Bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Sprzedaż może zostać także zakończona przed podanym w Serwisie terminem.

7. Ceny Biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji Biletów przez TOBILET.PL z powodu wpłaty przez Użytkownika Serwisu należności za Bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez operatora płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, TOBILET.PL nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika Serwisu za brak możliwości zakupu Biletów w wybranej przez Użytkownika Serwisu pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena Biletów międzyczasie wzrośnie).

8. Do ceny Biletów na poszczególne Wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu lub opłaty wprowadzone na pojedyncze Obiekty). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Biletu Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu Biletu na Wydarzenie. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu i koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z TOBILET.PL. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej oryginalnej ceny Biletu wyrażony po dokonaniu zakupu Biletu nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

Koszty operatorów płatności elektronicznych obejmujące początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w niniejszym ustępie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jeśli regulamin danego Obiektu określa możliwość i procedurę zwrotu biletów.

9. TOBILET.PL nie zezwala na odsprzedaż zakupionych Biletów przez Użytkowników Serwisu. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania odsprzedanych Biletów i odmówienia wstępu na Obiekt na podstawie odsprzedanego Biletu.

§ 5

Faktury

1. Faktury za zakup Biletów są wysyłane na podany przez Użytkownika Serwisu podczas składania zamówienia adres e-mail. Wiadomość e-mail z fakturą jest wysyłana po przesłaniu wiadomości z biletem.

2. W trakcie zamawiania Biletu Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez TOBILET.PL tylko do wystawienia zamówionej faktury.

3. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu Biletu albo dokonania korekty faktury za Bilet, Użytkownik Serwisu powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. transakcji, nazwę obiketu i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: info@tobilet.pl.

§ 6

Warunki wstępu na Obiekt

1. Zarządcy obiektów są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy posiadacze Biletów dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wstępu na Obiekt zawartych w regulaminach Obiektów. Zarządcy obiektów są uprawnieni do przeprowadzania kontroli Biletów oraz okazjonalnej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. TOBILET.PL zastrzega, że posiadacze Biletów, którzy kupią bilet na dany dzień i godzinę, a spóźnią się, mogą nie zostać wpuszczeni na Obiekt.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

2. TOBILET.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Konta hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.

3. OBILET.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od TOBILET.PL.

4. TOBILET.PL zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu odszkodowanie.

5. TOBILET.PL ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika Serwisu szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika Serwisu lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.

6. TOBILET.PL jako sprzedawca Biletów na Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za częściowe zamknięcie albo przełożenie terminu wstępu na Obiekt przez Zarządzającego, bez zgody nabywcy. W takich przypadkach Użytkownikowi Serwisu, który zakupił za pośrednictwem Serwisu Bilet przysługuje prawo żądania od TOBILET.PL zwrotu należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego Biletu, zgodnie z §9 ust. 3-9.

7. TOBILET.PL może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

  1. podania przez Użytkownika Konta nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta;
  2. udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody TOBILET.PL.

 

§ 8

Zwroty Biletów

1. W przypadku braku możliwości skorzystania z biletów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu lub uczestnika Wydarzenia zakupionego Biletu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na Bilet obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a TOBILET.PL nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany Bilet, nawet jeżeli wyrażono taką chęć przed rozpoczęciem daty obowiązywania biletu.

2. Użytkownikowi Serwisu zawierającemu umowę poprzez Serwis tj. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.

3. Jeżeli regulamin Obiektu określa możliwość i procedurę zwrotu biletów, TOBILET.PL zwróci Użytkownikowi ceny za bilety w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez TOBILET.PL od Zarządzającego Obiektem.

4. W przypadku otrzymania przez TOBILET.PL od Zarządzającego Obiektem wiarygodnej informacji o zamknięciu obiektu w terminie na jaki obowiązuje zakupiony bilet TOBILET.PL niezwłocznie przekaże tę informację Użytkownikom Serwisu.

5.  Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku z zamknięciem Obiektu Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym TOBILET.PL mailowo na adres: info@tobilet.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu np. numer Biletu, numer transakcji). Zwrot ceny za zwracane Bilety (bez uwzględnienia kosztów operatorów płatności elektronicznych obejmujących początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w § 4 ust. 8) może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez TOBILET.PL informacji o chęci zwrotu Biletu. Cena za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu ceny.

6.W przypadku zamknięcia Obiektu w terminie na jaki obowiązuje zakupiony bilet, Zarządzający Obiektem za pośrednictwem TOBILET.PL może zaproponować Użytkownikom miejsca na innym Obiekcie lub w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Obiektu stanowi inaczej.

8. W przypadku zakupu Biletów w punktach stacjonarnych TOBILET.PL, zwrotu Biletów można dokonać bezpośrednio w tych punktach.

9. Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 3-8 powyżej nie są możliwe.

§ 9

Obowiązki i prawa TOBILET.PL jako administratora Serwisu

Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest TOBILET.PL. TOBILET.PL podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Serwisu zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez TOBILET.PL zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. TOBILET.PL zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Serwisu.

3. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez TOBILET.PL można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@tobilet.pl.

4. TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu oraz sprzedażą biletów na Obiekty, w następujących celu obsługi sprzedaży Biletów na Obiekty, w zakresie niezbędnym do zwarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”.

5. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy TOBILET.PL jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na TOBILET.PL obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.

7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Serwisu zgód marketingowych, TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy Konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8. TOBILET.PL może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym na rzecz TOBILET.PL usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Organizatorom Wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w Wydarzeniu (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).

9. TOBILET.PL przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Serwisu, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących TOBILET.PL do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL lub na podstawie zgody Użytkownika TOBILET.PL, będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Serwisu odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu.

10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL, Użytkownicy Serwisu mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych.

11. Użytkownicy Serwisu mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że TOBILET.PL przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.

12. TOBILET.PL korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji TOBILET.PL może przedstawiać Użytkownikom Serwisu oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich Wydarzeń, na które zakupili Bilety. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. TOBILET.PL informuje, że nie jest Zarządzającym Obiektami, na które sprzedaje Bilety. W związku z czym reklamacje dotyczące usługi korzystania z Obiektu należy składać Zarządzającym Obiektami, zgodnie z regulaminem danego Obiektu.

2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez TOBILET.PL usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.

3. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@tobilet.pl albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do TOBILET.PL.

5. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy TOBILET.PL napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).

6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie składania reklamacji.

7. W przypadku nieuznania przez TOBILET.PL reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.

8. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Aktualne zapisy regulaminu obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku.

2. TOBILET.PL zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie internetowej www.bilety.posir.poznan.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a TOBILET.PL, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.